SWOT-analyse

SWOT-analyse

Definition

Forkortelse for: Strengths, weaknesses, opportunities, threats
Et strategisk planlægningsværktøj, der skal bruges til at evaluere styrker, svagheder, muligheder og trusler i en organisations projekt eller enhver anden situation, som kræver en beslutning. SWOT-analysen er inddelt i styrker (det, virksomheden er god til), svagheder (det, virksomheden mangler, fx kompetencer, viden, kendskab, omdømme), muligheder (mulighederne på markedet, fx ny teknologi, trends, lovændringer) og trusler (udefrakommende faktorer, der truer forretningsmulighederne, fx økonomisk krise, trends, teknologi, nye konkurrenter).

Se også

Marketing

Oversat: Markedsføring. Et strategisk initiativ, der har til formål at en virksomhed aftager sine varer eller serviceydelser på et givent marked. Definitionen på markedsføring er mange - her et uddrag:. . Kotler & Armstrong: “The process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return.”. . Bennett: “Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives.”. . Armstrong et al.: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large.”. . Jefkins: “Marketing is in the communication business - call it branding, labelling, advertising, research, public relations, instruction manuelas, what you like; it is not easily tucked away in one of the 4 Ps (Product, Price, Place or Promotion), although much of it has to do with the promotional P. Nevertheless, if we take a broad view of marketing communications, it cannot be compartmentalised or used as an umbrella: it flows like a telephone cable linking up numerous users.”. . Glynn & Barnes: “Marketing is the establishment, maintenance and enhancement of mainly long-term profitable relationships with customers and other stakeholders. This is achieved by an on-going mutually beneficial exchange process, including the fulfillment of promises, and is facilitated by the application of the marketing mix.”

Marketing mix

Et planlagt mix af kontrollerbare elementer i marketingplanen og i virksomheder, der sælger fysiske produkter. Elementerne justeres, indtil den rigtige kombination er fundet, som tjener kunden bedst og hvor der opnås optimal indkomst. Under marketing mix indgår de 4 p’er, herunder:. . Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.. Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.. Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.. Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi. Definitionen på marketing mix er mange - her et uddrag:. . Pride & Ferrell: “A firm’s marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools that it uses to produce the response it wants in the target market.”

Risikoanalyse

En analyse af de risici, som en virksomhed står overfor. En risikoanalyse består af fareidentifikation (virksomhed identificerer eventuelle ”farer” (hændelser), der kan ramme virksomheden), eksponeringsvurdering (en virksomhed vurderer, hvor eksponeret den er for at blive påvirket af eventuelle ”farer” (hændelser)) og responsanalyse (en virksomhed planlægger og responderer på de ”farer” (hændelser), som den kan have for at forebygge og mindske følgerne af hændelserne).