TOWS-analyse

TOWS-analyse

Definition

En analyse, der ses som en overbygning af SWOT-analysen, og som kombinerer de fremfundne SWOT-faktorer på en ny, fremadrettet måde. Dette giver mulighed for, at en virksomhed eller organisation kan udarbejde nye strategiske tiltag, indsatsområder og skabe udviklingsmuligheder. Med TOWS kombinerer man virksomhedens ‘stærke sider med muligheder’ og ‘stærke sider med trusler’ samt ‘svage sider med muligheder’ og ‘svage sider med trusler’.

Se også

Risikoanalyse

En analyse af de risici, som en virksomhed står overfor. En risikoanalyse består af fareidentifikation (virksomhed identificerer eventuelle ”farer” (hændelser), der kan ramme virksomheden), eksponeringsvurdering (en virksomhed vurderer, hvor eksponeret den er for at blive påvirket af eventuelle ”farer” (hændelser)) og responsanalyse (en virksomhed planlægger og responderer på de ”farer” (hændelser), som den kan have for at forebygge og mindske følgerne af hændelserne).

RISC-modellen

Forkortelse for: Research Institute on Sociale Change.. Et segmenteringsværktøj til at kortlægge forbrugere i forhold til moderne/traditionel og fællesskabsorienteret/individorienteret. Modellen inddeler forbrugerne i grøn (moderne fællesskabsorienterede), blå (moderne individorienterede), lilla (traditionel individorienterede), rød (traditionel fællesorienterede) og grå (de ikke markante). Et andet segmenteringsværktøj, Gallup Kompas, bygger på RISC-modellen, men er mere nuanceret.