Hvilken virksomhedsform fungerer bedst for mig som iværksætter?

Hvilken virksomhedsform fungerer bedst for mig som iværksætter?
Kristin Assaad
Kristin Assaad


I denne artikel giver vi dig et overblik over de forskellige virksomheds- og selskabsformer. Vi har forsøgt at gøre artiklen kortfattet og letforståelig, så du – kære ny iværksætter – ikke farer vild blandt de mange virksomheds- og selskabsformer, vi har i Danmark.

Kristin Assaad, indehaver og erhvervsjurist hos LegalUp ApS, der rådgiver iværksættere og virksomheder om blandt andet selskabsformer- og stiftelse, kontrakter og GDPR.

Artiklen tager dig igennem de forskellige selskabs- og virksomhedsformer, vi har herhjemme i Danmark. Det er vigtigt at kende til de forskellige typer, inden man som ny iværksætter springer ud i at blive selvstændig. Den største forskel på enten en virksomhed eller et selskab er, at der hhv. er tale personlig og ikke-personlig hæftelse. 

Enkeltmandsvirksomhed


Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Et enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at der kun er en ejer i selskabet. Dette betyder, at virksomheden får karakteren ”personlig ejet virksomhed”, da der hæftes personligt og ubegrænset for al gæld, der opstår i virksomheden. Ved stiftelsen af denne selskabsform, er der intet krav til et kapitalindskud.

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed:

 • Den billigste og enkleste virksomhedsform at oprette
 • Under- og overskud indgår på selvangivelsen som personlig indkomst
 • Underskud kan fradrages i anden indtægt hos indehaveren eller dennes ægtefælle
 • Ingen krav om offentliggørelse af årsregnskabet

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed:

 • Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden
 • Beskatningen sker i den personlige indkomst. Fuld beskatning af overskud (ca. 42-43 % – topskatten er på ca. 56-58 %).
 • Senere omdannelse til et kapitalselskab kan medføre en relativ høj beskatning, revisoromkostninger, samt advokathonorar for indehaveren.

Personligt ejet mindre virksomhed / PMV


Hvad er en personligt ejet mindre virksomhed?

En personligt ejet mindre virksomhed er kendetegnet ved, at der kun er en ejer i selskabet. Virksomhedsformen ligner enkeltmandsvirksomheden i sin udformning og der hæftes ligeledes personligt og ubegrænset for al gæld, der opstår i virksomheden. Der er intet krav til et kapitalindskud. Virksomhedsformen er tiltænkt virksomhedsdrift af mindre karakter. 

Fordele ved et PMV:

 • Gratis og enkelt at oprette virksomhedsformen
 • Underskud i PMV kan fradrages i anden indtægt hos indehaveren eller dennes ægtefælle
 • Ingen krav om offentliggørelse af årsregnskabet
 • Ingen momspligt (omsætningen er under 50.000 kr. om året)

 

Ulemper ved et PMV:

 • Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden
 • PMV-registreringen skal fornys hvert 3. år
 • Må ikke omsætte for over 50.000 kr.
 • Skal omdannes til en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab, når omsætningen når 50.000 kr. 
 • Beskatningen sker i den personlige indkomst

Interessentskab I/S


Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er kendetegnet ved, at der er mere end én ejer i selskabet. Interessentskabsdeltagerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for den gæld der måtte være optaget i IS’et. Ved stiftelsen af denne virksomhedsform er der intet krav til kapitalindskud. De regler der finder anvendelse på et IS, afhænger af hvorvidt selskabet ejes af fysiske eller juridiske personer. 

Fordele ved IS:

 • Intet krav om registrering af virksomheden, såfremt minimum en fysisk medejer
 • Ingen krav om offentliggørelse af årsregnskabet, såfremt minimum en fysisk medejer
 • Ingen krav til bestyrelse/direktion og generelt få formkrav der skal overholdes 

 

Ulemper ved IS:

 • Hver interessent hæfter personligt og solidarisk for al gæld i virksomheden
 • Krav om offentliggørelse af regnskab, når alle interessenter er juridiske personer
 • Interessenterne bør udarbejde en indbyrdes aftale om deres forhold til hinanden (dog ikke et krav)
 • Indkomst beskattes som personlig indkomst for den enkelte interessent

Iværksætterselskab / IVS


Muligheden for stiftelse af et iværksætterselskab udløb d. 15. april 2019, hvorefter denne selskabsform er afskaffet for fremtiden. Således skal alle eksisterende iværksætterselskaber inden d. 15. april 2021, have omregistreret sig til et ApS, da IVS’et ellers vil blive tvangsopløst. 

Anpartsselskab / ApS


Hvad er et anpartsselskab/ ApS?

Et anpartsselskab er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, som skal indbetale minimum 40.000 kr. ved selskabets stiftelse. Al indtjening i et anpartsselskab vil blive beskattet af selskabsskatten, som lyder på 22%.

Fordele ved ApS:

 • Ejerne hæfter begrænset med deres indskudte kapital
 • Et ApS kan stiftes af en privatperson eller et selskab
 • Mulighed for at indskyde aktiver til opfyldelse af reglen om startkapitalen
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk
 • Selskabsformen giver mulighed for at anvende et holdingselskab som ejer af ApS’et

Ulemper ved ApS:

 • Kræver en startkapital
 • Det er dyrere at oprette et ApS end personselskaber, da der skal laves stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog og dokumentation for kapital
 • Krav til offentliggørelse af årsrapport
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Aktieselskab / A/S


Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab er kendetegnet ved, at kapitalkravet er på mindst 400.000 kroner. Ved denne selskabsform kræves der både bestyrelse og direktion og selskabet er derfor underlagt flere krav end eksempelvis anpartsselskaber.

Fordele ved A/S:

 • Kan stiftes af en eller flere ejere.
 • Ejerne hæfter begrænset med de penge, som de har investeret.
 • Selskabsformen signalerer en vis grad af soliditet og seriøsitet, da et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 kroner.

Ulemper ved A/S:

 • Kravet til selskabskapitalen er højt i forhold til ApS
 • Beslutningerne træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af stemmerne eller 2/3 flertal
 • Krav til offentliggørelse af årsrapport

Holdingselskab


Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der som sin primære funktion ejer ejerandele i et eller flere selskaber. Det vil sige, at holdingselskabet ikke selv producerer noget, men udelukkende ejer ejerandele i et eller flere driftsselskaber, der driver den egentlige forretning. Et holdingselskab kan stiftes som anpartsselskab eller aktieselskab.

Fordele ved holdingselskab:

 • Skattefrit udbytte til holdingselskabet, hvis det ejer mere end 10 % af driftsselskabet
 • Mulighed for at spare betydelige afgifter, hvis selskabet sælger en virksomhedsejet fast ejendom via et holdingselskab
 • Skattefrit frasalg af selskaber gennem et holdingselskab, hermed anses indehaveren af selskabet ikke som privatperson
 • Selskabskapitalen kan bruges to gange, således stiftes holdingselskabet først og derefter indskyder holdingselskabet denne selskabskapital i et driftsselskab. Hermed vil holdingselskabet besidde alle ejerandele i driftsselskabet

Ulemper ved holdingselskab:

 • Minimum to selskaber skal etableres ved stiftelse af et holdingselskab
 • Krav til udarbejdelse af årsrapport for hvert selskab i holding-strukturen
 • Små virksomheder kan med fordel fravælge revision i både driftsselskabet og holdingselskabet.

Inden du springer ud som selvstændig


Nu har du fået et overblik over de forskellige muligheder for at starte et selskab eller en virksomhed. Inden du vælger endeligt, er det altid en god idé at have fastlagt følgende: 

 • Hvor risikovillig er du? 
 • Hvilken kapital har du til rådighed?
 • Hvilke risici er der forbundet med hovedaktiviteten? 
 • Har du en partner eller investor med? Derved begrænses mulighederne for valg.

Derudover er det vigtigt, at der er styr på følgende, inden du springer ud i at blive selvstændig, da fundamentet er helt afgørende: 

 • Har du baglandet med? Herunder familiens, kærestens, vennernes støtte og forståelse? 
 • Sørg for at have lavet dit forarbejde, herunder en forretningsplan. Denne er både til brug for dig selv men også din bank samt potentielle investorer. 
 • Lav klare aftaler - ikke lad noget være op til tilfældighederne. Få alt skrevet ned. 
 • Små sprækker i fundamentet kan medfører store skader.

Vores blog

Se flere artikler