Forstå FN’s 17 Verdensmål på 4 minutter

Forstå FN’s 17 Verdensmål på 4 minutter
Jonas Løytved
Jonas Løytved

Kan 17 farverige ikoner sikre en bæredygtig fremtid globalt? Nej, men det kan handling, og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter fokus på problemstillinger, der er relevante på globalt og lokalt plan.

Jonas Løytved, konsulent hos VerdensKlasse, der er Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsprojekt. VerdensKlasse driver læringssitet Verdensmålene.dk, der tilbyder gratis information og undervisningsmateriale om FN’s 17 Verdensmål.

Kan hele verden samarbejde om en ansvarlig og bæredygtig fremtid? Vi gør i hvert fald et forsøg. Et forsøg der er konkretiseret i 17 globale målsætninger. Det var verdens stats- og regeringsledere, der i september 2015 vedtog FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og frem til 2030 skal de sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten.

Se også FN's 17 verdensmål på Worudpmate: FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad går FN’s 17 Verdensmål ud på?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.

Hvorfor blev Verdensmålene vedtaget?

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (på engelsk: Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (på engelsk: Millennium Development Goals (MDGs)).

2015-målene viste resultater. Der er opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Verdensmålene er endnu mere ambitiøse end 2015-målene. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden og fokuserer i langt højere grad fokusere på bæredygtighed.

Verdensmål – Fra 1 til 17

Der er i alt 17 Verdensmål. Til hvert mål er der en række delmål. Mange af målene hænger sammen. Hvis vi sikrer anstændige job og økonomisk vækst, hjælper vi også med at afskaffe fattigdom, og målet om klimaindsats hænger sammen med målene om bæredygtig energi og ansvarligt forbrug og produktion.


Mål 1: Afskaf fattigdom
Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.

Mål 2: Stop sult
Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

Mål 3: Sundhed og trivsel
Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.


Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

Mål 6: Rent vand og sanitet
Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

Mål 7: Bæredygtig energi
Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.


Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Mål 10: Mindre ulighed
Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Mål 13: Klimaindsats
Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Mål 14: Livet i havet
Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

Mål 15: Livet på land
Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.


Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Partnerskaber for handling
Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene.

Alle har et ansvar

Den bæredygtige fremtid er et fælles ansvar. Og det kræver både globale og lokale løsninger. Mottoet hedder ”Leave no one behind”, fordi vi alle sammen har et ansvar for at opnå de fremskridt, som Verdensmålene tilsigter. Både vores regeringsledere, men også dig og mig.

Det kan godt være, at nogle af målene virker abstrakte, men de mål, der ikke betyder det store i din hverdag, kan have enorm betydning for mennesker på den anden side af jorden. Danmark har i mange år været førende i forhold til at udvikle teknologi, som gør en forskel også i fjerne områder. Det er en af måderne, hvorpå vi kan gøre en forskel. Og så kan vi selvfølgelig alle sammen huske at sortere vores affald og tænke over hvilke og hvor mange varer, vi køber.

Vores blog

Se flere artikler